This site was last updated at September 2009. Unfortunately, there are no good news regarding this project.

רכבת חשמלית לשומקום בעשרה מיליארד שקלים

Train to nowhere for 10,000,000,000 NIS

בקרוב תובא לאישור הממשלה תכנית לסלילת קו רכבת חדש, שאמור לחבר את ירושלים למערכת הרכבת הארצית. למרבה הצער, התכנית גרועה ביותר, מהרבה היבטים, כפי שעולה, בין היתר מדוח ועדת סדן וחו"ד פרופ' האק, (פרוט באתר). עלותו המתוכננת של הפרויקט, ללא פרויקט החישמול, כעשרה מיליארדי שקלים.

ועדת סדן והמועצה הארצית לתכנון ובניה לא דנו כלל בכמה נושאים, שיגרמו לכך שהתכנית לא תוכל להתבצע. בעיקר מדובר בצורך לחישמול המסילה ובניה מעבר לקו הירוק.

כדי להגיע לירושלים, הרכבת חייבת להיות מונעת בחשמל. אין אפשרות לחשמל את הקו לירושלים לבדו. בשלב זה, התכנית לחישמול רכבת ישראל נדחתה למועד לא ידוע מפאת אילוצי תקציב. תכנית החישמול יקרה מאוד ותמשך זמן רב. גם חברת החשמל תדרש להשתתף בבניה ולהבטיח את ההספק הנדרש.
אין טעם להתחיל בסלילת הקו המהיר לפני שתכנית החישמול יצאה לדרכה ותיקצובה המלא מובטח.

אפילו יהיה חשמל ותעלם בעיית הקו הירוק, יהיה הקו בעל שמישות נמוכה - דומה לקו העובר בבית-שמש ומגיע למלחה דרך נחל שורק. בין הסיבות העיקריות לשמישות הנמוכה: לא תוכננה אף תחנה בין לוד לירושלים והתחנה בירושלים ממוקמת במקום מסוכן ולא נגיש, בתחתית בור בעומק של 80 מטרים.
המחסור בתחנות ימנע מאוכלוסיה גדולה את השימוש בקו. תושבי מבשרת, אבו-גוש, מוצא, עין כרם - כולל ביה"ח, שואבה וישובים רבים נוספים, לא יוכלו להשתמש בקו זה.
על פי התכנון הקיים אין כל אפשרות להוסיף תחנות לקו.

ועדת סדן מציינת שהתכנית לוקה בחסרונות רבים בתחומים הבאים: "פוליטית, מנהלית, כלכלית, בטיחותית, ציבורית וסביבתית".
דברים אלה נאמרו לאחר שיקול דעת, ומשקפים את ההבנה של מנסחי הדוח, כי התכנון לוקה מהיבטים רבים.
כל זה נאמר מבלי שהוועדה שמה ליבה לנושא החישמול!
למרות הליקויים, הוועדה המליצה לקבל את התכנית הקלוקלת על מנת שזו לא תושב לשולחן התכנון שם עלולה היא להתעכב, ואפילו לזמן רב, לצורך תכנון מחדש.

בשלב זה, לאחר שברור שהתכנון הקיים לא יביא לחיבור ירושלים לרשת המסילות הארצית, ורק יגרום לבזבוז עצום, יש לחזור לשולחן התכנון. הפתרון הנכון הוא לצאת בבקשה בינלאומית להצעות לתכנון (RFP). בשנים האחרונות חלה התפתחות משמעותית בתחבורה מסילתית ופתרונות מנהור, ואין ספק שיעלו הצעות טובות שיביאו, בסופו של דבר, לחיבור מהיר וטוב של ירושלים למערכת הרכבות הארצית.

הסבר, פרוט, הנמקה, מראי מקום וחומר רב נוסף נמצא באתר המוקדש לנושא הרכבת לשומקום.

סלילת המסילה, לפי התכנון הקיים, תגרום לנזקים נרחבים בהרי יהודה. נחל יתלה, נחל לוז, עמק הארזים והפארק המתוכנן בו נדונים לכליה. אמנם עניין הטבע והנוף אינם נראים חשובים בעיני רבים, אך הנזקים שיגרמו אינם ברי תיקון. הנזקים הבילתי הפיכים הללו הינם תוצאה של תכנון רשלני ואינם משרתים כל מטרה. אל לנו לשכוח שהטבע והנוף הם משמרת בידנו לדורות הבאים.